ടി.കെ. രാമകൃഷ്‌ണന്‍ടി.കെ. രാമകൃഷ്‌ണന്‍


സ: ടി.കെ. രാമകൃഷ്‌ണന്‍ 2006 ഏപ്രില്‍ 21 ന്‌ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു. കര്‍ഷകസംഘത്തിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്‌, സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച സഖാവ്‌ ബഹുമുഖ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു. വിദ്യാര്‍ത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ രാഷ്‌ട്രീയരംഗത്ത്‌ ഇറങ്ങിയ ടി.കെ ട്രേഡ്‌ യൂണിയന്‍ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലൂടെയാണ്‌ പൊതുപ്രവര്‍ത്തനരംഗത്ത്‌ സജീവമാകുന്നത്‌. സാംസ്‌കാരിക മേഖലയിലും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവര്‍ത്തനം സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. എം.എല്‍.എ, മന്ത്രി എന്നീ നിലകളില്‍ ശ്രദ്ധേയമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച സഖാവിന്റെ ചരമദിനം ആചരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം ഏറെ രാഷ്‌ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ്‌.