സംസ്ഥാന കണ്‍ട്രോള്‍ കമ്മീഷന്‍ യോഗം സ:കെ.കെ ലതികയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന്‌ സ:എം വിജയകുമാറിനെ കണ്‍ട്രോള്‍ കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍മാനായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. * * *

സംസ്ഥാന കണ്‍ട്രോള്‍ കമ്മീഷന്‍ യോഗം സ:കെ.കെ ലതികയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന്‌ സ:എം വിജയകുമാറിനെ കണ്‍ട്രോള്‍ കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍മാനായി തെരഞ്ഞെടുത്തു.

””