പാര്‍ടിയുടെ യശ്ശസ്സിന്‌ മങ്ങലേല്‍പ്പിക്കുന്ന നിലയില്‍ പൊതു പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തിയ തിന്‌ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ്‌ അംഗമായ സഖാവ്‌ എം.എം.മണിയെ പരസ്യമായി ശാസിക്കാന്‍ എ.വിജയരാഘവന്റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന പാര്‍ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു.

പാര്‍ടിയുടെ യശ്ശസ്സിന്‌ മങ്ങലേല്‍പ്പിക്കുന്ന നിലയില്‍ പൊതു പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തിയ
തിന്‌ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ്‌ അംഗമായ സഖാവ്‌ എം.എം.മണിയെ പരസ്യമായി
ശാസിക്കാന്‍ എ.വിജയരാഘവന്റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന പാര്‍ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി
തീരുമാനിച്ചു.