പി.കൃഷ്?ണപിള്ളപി.കൃഷ്‌ണപിള്ള

കേരളത്തിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകനേതാക്കളിലൊരാളായ സ.കൃഷ്‌ണപിള്ള 1948 ആഗസ്റ്റ്‌ 19 ന്‌ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു. 1937 ല്‍ കോഴിക്കോട്ട്‌ രൂപീകരിച്ച ആദ്യത്തെ കമ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പാര്‍ട്ടി യൂണിറ്റിന്റെ സെക്രട്ടറി സഖാവായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പാര്‍ട്ടിയുടെ സ്ഥാപക സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്നു. ഒളിവ്‌ ജീവിതത്തിനിടെ പാമ്പുകടിയേറ്റായിരുന്നു സഖാവിന്‍െറ മരണം. അതുല്യമായ സംഘടന ശേഷിയും ഉറച്ച കമ്യൂണിസ്റ്റ്‌ ബോധവും സന്നദ്ധതയും മനുഷ്യസ്‌നേഹവും ധീരതയും സമ്മേളിച്ച അതുല്യ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു കൃഷ്‌ണപിള്ളകൃഷ്‌ണപിള്ളയുടേത്‌.