ഫോണ്‍ നമ്പരുകള്‍

 
 ജില്ലാ കമ്മിറ്റികള്‍              ഓഫീസ്‌
 കാസര്‍ഗോഡ്‌
04994-255560, 255199
 കണ്ണൂര്‍
2700569, 2700659, Fax: 2705569, 
 വയനാട്‌
04936-202544, 203587
 കോഴിക്കോട്‌
0495-2765150, 2765543, Fax: 2760033
 മലപ്പുറം
0483-2734986, 2734710
 പാലക്കാട്‌
0491-2535838, 2533808
 തൃശ്ശൂര്‍
0487-2335316, 2335191
 എറണാകുളം
0484-2531920, 2539533, 2530736
 ഇടുക്കി
0486-2235474, 235214
 കോട്ടയം
0481-2581582, 2582217
 ആലപ്പുഴ
0477-2251453, 2263453
 പത്തനംതിട്ട
0468-2222791,2223064
 കൊല്ലം
0474-2742170, 2743763
 തിരുവനന്തപുരം
0471-2324107, 2324689