ആണവകരാര്‍

ആണവ കരാറുമായി മുന്നോട്ടു നീങ്ങരുത്‌
ആണവോര്‍ജ്ജവും വൈദ്യുത മേഖലയും : പൊള്ളയായ വാഗ്‌ദാനങ്ങള്‍
ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പണയപ്പെടുത്തരുത്‌
അമേരിക്കയുമായി തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം പാടില്ല
123 കരാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിഹഗവീക്ഷണം