സ്മരണീയ ദിനങ്ങള്‍

സ. ഇ.എം.എസ്‌ ദിനം - മാര്‍ച്ച്‌ 19
സ. എ.കെ.ജി ദിനം - മാര്‍ച്ച്‌ 22
സ: ടി.കെ. രാമകൃഷ്‌ണന്‍ ദിനം - ഏപ്രില്‍ 21
സ: ഇ.കെ. നായനാര്‍ ദിനം - മെയ്‌ 19
സ: പി. കൃഷ്‌ണപിള്ള ദിനം -  ആഗസ്റ്റ്‌ 19
സ: ചടയന്‍ ഗോവിന്ദന്‍ ദിനം - സെപ്‌റ്റംബര്‍ 9
സ: അഴീക്കോടന്‍ രാഘവന്‍ ദിനം -  സെപ്‌തംബര്‍ 23 
സ: സി.എച്ച്‌. കണാരന്‍ ദിനം - ഒക്‌ടോബര്‍ 20
സ: സുശീലാ ഗോപാലന്‍ ദിനം -  ഡിസംബര്‍ 19 
സ: എ. കണാരന്‍ ദിനം -  ഡിസംബര്‍ 19