മുന്‍ സെക്രട്ടറിമാര്‍


മുന്‍ സെക്രട്ടറിമാര്‍

അവിഭക്ത പാര്‍ടിയുടെ സെക്രട്ടറിമാര്‍

1. പി. കൃഷ്‌ണപിള്ള

2. സി. അച്ചുതമേനോന്‍

3. എം.എന്‍ ഗോവിന്ദന്‍ നായര്‍ 

4.  ഇ.എം.എസ്‌


അറുപത്തിനാലിനു ശേഷം
 
 

1.  സി.എച്ച്‌ കണാരന്‍

2.  എ.കെ.ജി

3.  ഇ.കെ. നായനാര്‍

4.  വി.എസ്‌ അച്യുതാനന്ദന്‍


5.  ചടയന്‍ ഗോവിന്ദന്‍


6.  പിണറായി വിജയന്‍