ഇരുപത്തി രണ്ടാമത് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ജില്ലാ സമ്മേളന വിവരങ്ങൾ

കാസര്‍ഗോഡ്‌

തീയതി: 08-01-2018, 09-01-2018, 10-01-2018


കണ്ണൂര്‍

തീയതി: 27-01-2018, 28-01-2018, 29-01-2018


വയനാട്‌

തീയതി: 26-12-2017, 27-12-2017, 28-12-2017


കോഴിക്കോട്‌

തീയതി: 02-01-2018, 03-01-2018, 04-01-2018


മലപ്പുറം

തീയതി: 05-01-2018, 06-01-2018, 07-01-2018


പാലക്കാട്‌

തീയതി: 29-12-2017, 30-12-2017, 31-12-2017


തൃശ്ശൂര്‍

തീയതി: 26-12-2017, 27-12-2017, 28-12-2017


ഏറണാകുളം

തീയതി: 16-01-2018, 17-01-2018, 18-01-2018


ഇടുക്കി

തീയതി: 08-01-2018, 09-01-2018, 10-01-2018


കോട്ടയം

തീയതി: 02-01-2018, 03-01-2018, 04-01-2018


ആലപ്പുഴ

തീയതി: 13-01-2018, 14-01-2018, 15-01-2018


പത്തനംതിട്ട

തീയതി: 29-12-2017, 30-12-2017, 31-12-2017


കൊല്ലം

തീയതി: 05-01-2018, 06-01-2018, 07-01-2018


തിരുവനന്തപുരം

തീയതി: 03-02-2018, 04-02-2018, 05-02-2018