സംസ്ഥാന കണ്‍ട്രോള്‍ കമ്മീഷന്‍

1. ടി. കൃഷ്ണന്‍ (ചെയര്‍മാന്‍)
2. എം. എം. വര്‍ഗീസ്
3. ഇ. കാസിം
4. പ്രെഫ. എം. ടി. ജോസഫ്
5. ഗിരിജാ സുരേന്ദ്രന്‍