സംസ്ഥാന കണ്‍ട്രോള്‍ കമ്മീഷന്‍

1. ടി. കൃഷ്ണന്‍ (ചെയര്‍മാന്‍)
2. എം.എം. വര്‍ഗ്ഗീസ്
3. ഇ.കാസിം
4. പ്രൊ ഫ.എം. ടി.ജോ സഫ്
5. കെ.കെ .ലതിക