സംസ്ഥാന കണ്‍ട്രോള്‍ കമ്മീഷന്‍

1. എം വിജയകുമാർ
2. പ്രൊ ഫ.എം. ടി.ജോസഫ്
3. കെ.കെ .ലതിക
4. കെ വി അബ്‌ദുൽ ഖാദർ
5. പനോളി വത്സൻ